Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.


We use third-party cookies on this site.

Our use of Cookies

You have accepted necessary cookies onlyYou can change your cookie settings at any time
Hide this message

Recent News Items


View all news stories
February 2023 - 2022 Hive Count / Cyfrif Cychod Gwenyn Chwefror 2022 - 2023

Over 11,000 beekeepers updated their details on BeeBase during the 2022 hive count compared to almost 9,000 in 2021. There are currently more than 48,000 beekeepers registered on BeeBase and approximately 23% of those contacted updated their records.

The 2022 hive count produced a figure of 288,311 colonies in the UK. This is slightly higher than the 2021 figure of 272,631

The Hive Count provides a very useful indication of the number of managed colonies in the UK and helps ensure that BeeBase records are kept up to date. Information about numbers and location of hives is very important for the National Bee Unit and Scottish Government inspectors in terms of preparing and planning for outbreaks of disease and exotic pests.

Thank you very much to everyone who has taken the time to ensure that their BeeBase records are up to date.

Diweddarodd dros 11,000 o wenynwyr eu manylion ar BeeBase yn ystod cyfrif cychod 2022 o gymharu â bron 9,000 yn 2021. Ar hyn o bryd, mae mwy na 48,000 o wenynwyr wedi'u cofrestru ar BeeBase, sy'n golygu bod tua 23% o'r rhai y cysylltwyd â nhw wedi diweddaru eu cofnodion.

Cynhyrchodd cyfrif cychod gwenyn 2022 ffigur o 288,311 o nythfeydd yn y DU. Mae hyn ychydig yn uwch na ffigur 2021, sef 272,631.

Mae'r Cyfrif Cychod yn rhoi syniad o nifer y nythfeydd a reolir yn y DU, sy'n ddefnyddiol iawn, ac yn helpu i sicrhau bod cofnodion BeeBase yn cael eu diweddaru'n rheolaidd. Mae gwybodaeth am nifer y nythfeydd a'u lleoliad yn bwysig iawn i'r Uned Wenyn Genedlaethol ac arolygwyr Llywodraeth yr Alban o ran paratoi a chynllunio ar gyfer achosion o glefyd a phlâu egsotig.

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi rhoi o'u hamser i sicrhau bod eu cofnodion BeeBase yn gyfredol.January 2023 - Seasonal Bee Inspector (SBI) vacancies / Swyddi gwag - Arolygwyr Gwenyn Tymhorol (SBI)

The National Bee Unit currently has  Seasonal Bee Inspector (SBI) vacancies advertised in:
• Wales: North and Ceredigion.
• West: Staffordshire, Shropshire
• East: Norfolk, but particularly north
• North East: Lincolnshire, East Yorkshire

If you are interested in applying for these jobs, full details can be found on Civil Service Jobs

If you have any questions regarding the position, please contact the Regional Bee Inspector for the region.

Ar hyn o bryd, mae gan yr Uned Wenyn Genedlaethol swyddi gwag ar gyfer Arolygwyr Gwenyn Tymhorol yn y rhanbarthau canlynol:
• Cymru: Ceredigion a'r gogledd yn bennaf.
• Gorllewin: Swydd Stafford a Swydd Henffordd
• Dwyrain: Norfolk, ond ardal y gogledd yn bennaf
• Gogledd Ddwyrain: Swydd Lincoln a Swydd Dwyrain Efrog


Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y swyddi hyn, gellir dod o hyd i'r holl fanylion ar Swyddi'r Gwasanaeth Sifil.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl, cysylltwch â'r Arolygydd Gwenyn Rhanbarthol ar gyfer y rhanbarth.


Back to top